white

Jaký byl velkomoravský kníže Svatopluk?

Součástí Jiráskových Starých pověstí českých je pověst o velkomoravském knížeti Svatoplukovi a jeho třech synech, které nechal lámat tři pruty. Kníže Svatopluk byl nejmocnějším knížetem Velkomoravské říše/prvního státního útvaru na našem území/.

Za jeho vlády dosáhla Velkomoravská říše největšího rozmachu. Územně zahrnovala velkou část střední Evropy, konkrétně kromě Moravy byly její součástí i Čechy, Slovensko, jižní část dnešního Polska, severní část současného Maďarska i nejvýchodnější části dnešní Ukrajiny. Shrnuto, podtrženo byla svým územním rozsahem někdejší Velkomoravská říše za vlády knížete Svatopluka podstatně větší než nedávné Československo. Jaký však byl její panovník, kníže Svatopluk?

Samozřejmě mocný. O tom nelze pochybovat. Zároveň však lstivý a úskočný.

Svého předchůdce Rostislava /je to ten , který povolal na Velkou Moravu věrozvěsty Cyrila s Metodějem/ neváhal zajmout a poté vydat do rukou východofranského vládce Ludvíka Němce. Ve východofranské říši byl poté Rostislav oslepen a uvržen do žaláře, ze kterého už živý nevyšel.

Svatoplukova věrolomnost však brzy došla odplaty. Byl obviněn ze zrady na východofranském panovníkovi. Ludvík Němec ho nechal zbavit vlády a v říši uvěznit.

Místo něho nechal do čela Velkomoravské říše dosadit německá markrabata Viléma a Engelšaka. Ti ovšem stáli v čele slovanského státu jen krátce. Moravské obyvatelstvo proti jejich vládě záhy povstalo. Ludvík Němec byl nucen svého vězně Svatopluka požádat, aby jako ,,znalec poměrů“ na Moravě přejal velení nad trestnou výpravou, která měla zlomit povstání Slovanů proti cizácké nadvládě. Svatopluk pak skutečně v čele franského vojska táhl proti Moravanům. Při první příležitosti však přeběhl ke svým .

Pod záminkou, že s povstalci míní vyjednávat se dostal do jejich tábora, kde ale okamžitě přešel na jejich stranu. Poté v čele moravského vojska uštědřil Frankům těžkou porážku.

Brzy nato stanula Velkomoravská říše na vrcholu své moci. Byla v té době, jak bychom dnes řekli středoevropskou velmocí a takřka rovnocenným partnerem  Východofranské říše.

A jak to bylo s těmi třemi pruty, které měli podle Jiráskovy pověsti jeho tři synové lámat, nejprve svázané dohromady a poté jednotlivě? Svatoplukovy syny známe pouze dva staršího Mojmíra II. a mladšího Svatopluka II. Po smrti mocného Svatopluka došlo ve Velkomoravské říši skutečně k závažným vnitřním problémům, způsobeným patrně nesvárem mezi jeho dvěma syny. A na tu nesvornost Velkomoravská říše doplatila.

Na samém začátku desátého století ji doslova smetly nájezdy kočovných Maďarů.

Zanikla tak říše, která na třičtvrtě století zazářila na středoevropském nebi jako meteor.

Jednalo se o první státní útvar na našem území a možná vůbec první státní útvar všech Slovanů. Jak rychle zazářil, tak rychle žel i pohasl.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář