Kdo byl Petr Chelčický?

Trochu ve stínu slavné husitské revoluce žil její současník -jeden z nejvýznamnějších a nejpůvodnějších českých myslitelů Petr Chelčický. O jeho životních osudech se žel ví jen velmi málo. Není známo, kde a přesně kdy se narodil a podobná data nemáme ani o jeho úmrtí. Jenom podle dohadů lze usuzovat, že se narodil někdy kolem roku 1390 a skonal někdy kolem poloviny 15. století. V každém případě musel prožít celé období radikální husitské revoluce. Pocházel patrně z nižší jihočeské šlechty a většinu života prožil v Chelčicích/možná odtud i pocházel/ u jihočeského města Vodňan.  Je dokázáno, že na počátku husitské revoluce pobýval dočasně v Praze. Osobně se znal s vůdčími ideology husitství Jakoubkem ze Stříbra, Mikulášem z Pelhřimova, Janem Rokycanou a možná i se samotným Mistrem Janem Husem. Ačkoli svá díla psal zásadně česky, četl i latinské spisy, což na svou dobu svědčí o poměrně velké vzdělanosti.

Petr Chelčický sice ostře kritizoval celou středověkou feudální společnost, ale se samotnou husitskou revolucí nesouhlasil. Ostře kritizoval násilnou povahu revoluce a znovu a znovu upozorňoval, že správný křesťan může vést jen boj duchovní a nikoliv tělesný. O počínání vůdce husitů Jana Žižky dokonce prohlásil, že i ďábel vidí lépe, protože má dvě oči, zatímco Žižka jen jedno. Za radikální husitské revoluce Chelčického názory příliš ohlas nenalezly. Ten však měly po skončení radikálního období.

Ve svých česky psaných dílech -,,Postila“, ,,Sít víry pravé“, ,,O trojím lidu řeč““ a ,,O boji duchovním“ ostře i promyšleně kritizoval celou feudální společnost, včetně králů a papežů i státního útvaru, jako organizace založené na utlačování obyvatel. Podle názorů Chelčického jsou si všichni lidé před Bohem rovni a proto se mají vyvarovat veškerého násilí, mají se dát vést příkladem Ježíše Krista i původní apoštolské církve, vykořenit ze sebe hřích a vypudit ze svých srdcí závist, stejně jako touhu po moci, bohatství a přepychu. Ideál člověka, který postavil Chelčický české středověké společnosti před oči , byl ovšem tak vysoký a vznešený, že ho v plném rozsahu nebylo možné uskutečnit v nedokonalém pozemském světě. Přesto z názorů Petra Chelčického později vycházela nově založená církevní skupina zvaná Jednota bratrská. Chelčického názory dokonce částečně ovlivnily o řadu století později jednoho z největších spisovatelů světové klasické literatury Lva Nikolajeviče Tolstého.

 

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář