Žďárští ze Žďáru vlastníky Kladna a povýšení na městečko

Erb rozpolcené orlice patřící rodu Žďárských ze Žďáru je dodnes součástí kladenského městského znaku. Zůstal v něm zejména proto, že za vlastnictví Ždárských byla ves Kladno povýšena na poddanské městečko. Stalo se tak roku 1561 díky tehdejšímu majiteli Jiřímu Žďárskému ze Žďáru./ Prvním majitelem Kladna z rodu Žďárských byl však již ve 40. letech téhož … Číst dál

Kladenští z Kladna jako první majitelé původní vsi, nyní známého města

Kladno-největší město současného Kladensko-slánského regionu a pomineme-li Prahu i největší město Středočeského kraje vzniklo jako málo významná ves přibližně v době, kdy nedaleký Slaný se stal již královským městem, patrně někdy na přelomu 13 a 14. století. Statut města získalo ve vzdálené minulosti dříve než samotné Kladno v současném Kladensko-slánském regionu  hned několik dnes    mnohonásobně … Číst dál

Ze které doby pocházejí nejstarší zmínky o Kladně?

Kladno je dnes/pomineme-li samozřejmě Prahu/ nejlidnatějším městem Středočeského kraje. Nebylo tomu tak vždy. Ještě v roce 1840 mělo Kladno pouhých 165 domků a zhruba tisícovku obyvatel. Prudký rozvoj města je od poloviny 19. století spojen s nálezem černého uhlí, následnou těžbou a tím i vznikem a prudkým rozvojem železářského průmyslu. Ze které doby ale pocházejí … Číst dál

Nejstarší hradiště Kladensko-slánského regionu

Od 7. století patří k typickým znakům starého slovanského osídlení nejen našeho regionu, ale v podstatě celých Čech takzvaná hradiště, či hradiska. Jednalo se o opevněná sídla s funkcí obrannou i mocenskou. Podle starých hradišť nazýváme období mezi 7.a 12.stoletím dobou hradištní. Za tzv. Sámovy říše /první polovina 7. století/, která však byla spíše jen … Číst dál

Stručná historie Kladenska a Slánska 6. část

Kladensko a Slánsko v období rozvinutého feudalismu a kolonizace/ zhruba v letech 1150-1350/ Další postupné osidlování Kladensko-slánského regionu slovanským i neslovanským obyvatelstvem  pokračovalo zhruba od roku 1150 v souvislosti s takzvaným kolonizačním procesem celé naší země. Zpočátku v době posledních přemyslovských knížat /zhruba 1150-1200/ šlo o takzvanou vnitřní kolonizaci, kterou provádělo domácí slovanské obyvatelstvo.  Kolonizace … Číst dál

Stručná historie Kladenska a Slánska 5. část

Slované se usazují v katastru Kladenska a Slánska a region v počátcích vzniku Českého státu Po keltském kmeni Bojů a germánských Markomanech proniká do našich zemí zhruba od  5. století našeho letopočtu nový, v pořadí poslední etnický prvek – Slované. Ti se pak stávají hlavním obyvatelstvem naší země už natrvalo. Je jistě zajímavé, že oblast … Číst dál

Stručná historie Kladenska a Slánska 4

První známé národy na území regionu Keltové/Bojové/ a Germáni/Markomani/ Ocitli jsme se na počátku DOBY ŽELEZNÉ, která  do Střední Evropy i našeho regionu pronikla v podobě tzv. KULTURY HALŠTADSKÉ někdy před rokem 500 př. n. l.  Tento letopočet velmi přibližně odpovídá i usazení prvního historicky doloženého národa na našem území. Tímto národem byli u nás … Číst dál

Stručná historie Kladenska a Slánska 3

Region v době bronzové a železné Eneolit, jak již bylo uvedeno v předchozí části byl jakýmsi mezičlánkem, nebo pomyslným mostem spojující dobu kamennou s dobou bronzovou. Eneolitické období představuje nejpozdější fázi doby kamene, úsek pravěku. Toto období bývá nazýváno také jako tzv. chalkolit, česky doba měděná. Člověk začal v eneolitu poprvé experimentovat s kovy, respektive nejdříve s mědí … Číst dál

Stručná historie Kladenska a Slánska 2.díl

První obyvatelé regionu v době kamenné a tzv. eneolitu Nejstarším již tzv. lidským obyvatelem Kladensko –slánského regionu byl pračlověk – neandrtálec. Ten sídlil v oblasti našeho regionu z geologického hlediska již v pleistocénu /starších čtvrtohorách/, z hlediska archeologického pak v nejstarší fázi starší doby kamenné- tzv. Paleolitu. Tehdy se jednalo o pravěkého předchůdce dnešního člověka tzv. pračlověka, neboli neandrtálce.  … Číst dál

Stručná historie Kladenska a Slánska 1. část

Geologický vývoj regionu Oblast Kladensko-slánského regionu se nachází v Severozápadní části Středočeského kraje. Z horopisného hlediska je tento region součástí tzv. Českého masivu. Ve své severní části na Slánsku patří k České tabuli/konkrétně k tzv. Dolonooharské tabuli, ve střední a jižní části-převážně Kladensko pak k tzv. Poberounské soustavě. Výškové rozčlenění povrchu Kladenska odpovídá jeho morfologickému … Číst dál