Které organizace vám pomohou

Co řeší Úřad práce

Podporu v nezaměstnanosti
https://www.kurzy.cz/kalkulacka/podpora-v-nezamestnanosti/

Rodičovský příspěvek

Hmotnou nouzi – příjmy občana (a jeho rodiny) klesly pod hranici životního minima  Neschopnost zabezpečovat základní životní potřeby na úrovni přijatelné pro společnost Neschopnost řešit svoji situaci vlastním přičiněním  V HN se nenachází občan, který se nesnaží zvýšit si svůj příjem především prací nebo je zabezpečen jiným způsobem (např. ustavní péčí).

Životní minimum 3860,- https://www.kurzy.cz/kalkulacka/zivotni-minimum/– minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb Existenční minimum -minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežit – 3410,-Kč/měsíc zákon č. 110/2006 Sb., o životním a exist. minimu

Dávky v hmotné nouzi  (Zákon č. 111/2006 Sb.,o pomoci v hmotné nouzi )
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc
Nástroj výpočtu: částka živobytí → stanovuje se individuálně dle snahy a možností konkrétní osoby či rodiny → odvíjí se z částek ŽM a EM → individuální částky členů rodiny/SpD (společné domácnosti) se sčítají

 

Co řeší Probační a mediační služba
www.pmscr.cz
Poradenství v sociální práci bezplatné poskytováni potřebných informací, které přispívají k předcházeni a řešení nepříznivě sociální situace – základním nástrojem je rozhovor – základem je RADA, Provázeni, Podpora jen pro toho, kdo je ochoten ke změně a chce ji fáze poradenského rozhovoru:

Eganův model
1. současný scénář = mapováni problému
2. preferovaný scénář = kam se chce klient posunout, kde chce klient být – zvážit celou řadu změn a jaká jsou jejich rizika
3. akční strategie = hledání cesty – kdo, co, kdy, jak, zdroje další pomoci
4. vlastní činnost klienta = klient většinou už sám řeší svůj problém – může být formou doprovázení

Mediace  z. č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě. – alternativní metoda pro řešeni sporů (neformální, mimosoudní)
Jedná se o VYJEDNÁVÁNÍ:
 Poziční – obě strany chtějí získat co nejvíc, končí poražený X vítěz
 Konstruktivní – cílem je uspokojit potřeby obou zúčastněných stran Principy mediace
* Nestrannost – nezaujatost mediátora vůči účastníkům
* Vyváženost – zabezpečit rovnoměrné podílení se stran na řešeni sporu a umožnit každé straně dostatek prostoru pro vyjádření
* Neutralita – nehodnotící postoj mediátora
* Nezávislost – mediátor není vztahově, psychologicky, finančně nebo jinak propojen se žádnou stranou
* Dobrovolnost
Fáze mediačního procesu
Příprava, Zahájení, Naslouchání stranám, Diskuze stran, Hledání řešení, Dosažení dohody, Sepsání dohody a závěr sezení Výsledky mediace – Dohoda, Přizpůsobení se, Prosazení, Únik, Kompromis

Supervize Baštecká: metoda, které umožňuje pracovníkovi pochopit, co brzdi jeho porozuměni s klientem, co může pracovníka účinně chránit před syndromem vyhořeni. Typy : – Individuální, – Skupinová,  – Týmová (na činnost týmu jako celku), Intervize (bez supervizora),  – Autovize (sebereflexe pracovníka) – Vzájemné konzultování dvou kolegů

Cíle:  Zlepšování či udrženi kvality služby
 Pomoc pracovníkovi být po celou dobu své práce profesionální.
 Prevence syndromu vyhoření (zvládaní pocitu bezmoci a viny, přepracovanosti)
 Účinnější zacházení s vlastními zdroji pracovníků (respekt k sobě samému, seberozvoj) Balintovská skupina- konají v pravidelných intervalech se řeší případy jednotlivých účastníků, případy s jejichž průběhem či řešením nebyli pracovnici spokojeni

Které organizace pomáhají duševně nemocným
Baobab, baobab-zs.cz
Bona, https://www.bona-ops.cz
Eset help, http://esethelp.cz
Fokus, https://fokus-cr.cz/
Green Doors, https://www.greendoors.cz/cs/homepage
Vida, vidacr.cz/2015/10/23/dusevne-nemocni-zasluhuji-lepsi-system-pece

 

Zdravotní pojišťovny

https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/sazba-a-vyse-zdravotniho-pojisteni/

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
Revírní bratrská pokladna.
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR.
Všeobecná zdravotní pojišťovna, a. s.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Napsat komentář