Úvod do východního křesťanství

Přednášela paní PhDr.Marina Luptáková Th.D. na HTF UK Známe různá světová náboženství a je to islám, judaismus, budhismus, hinduismus, křesťanství. My se budeme věnovat východnímu křesťanství. Jedná se o monoteistické náboženství, které uctívá jednoho Boha. Svaté Písmo je ve Starém a Novém zákoně, který vypráví právě Bible. Jsou to knihy prorocké. Evropa vzešla z křesťanství a … Číst dál

Nepříjemné vtíravé myšlenky u osob s duševním onemocněním při jejich zapojení do pracovního procesu

Trpím už desítku let duševním onemocněním a při zapojení do pracovního procesu se potýkám se svým neviditelným handicapem a sice z toho důvodu, že když se mi podaří pracovat v kolektivu zdravých lidí, tak okolí vnímám tak, jestli mě kolegové a kolegyně v práci nepomlouvají. Při své praxi jsem se setkala se ženou středního věku, která měla obdobné … Číst dál

Osvícenství

Kořeny moderní charity jsou v osvícenství. Západoevropské je orientované pouze na člověka a německé ( křesťanské ) je přesvědčení o náboženské toleranci. Nikomu nelze vnucovat víru, aby se lidé snášeli bez rozdílu vyznání. Je to úcta k lidskému rozumu a respekt před lidskou důstojností a svědomím. Jde o náboženskou pochybovačnost a nedůvěru. Pruský král Fridrich II. … Číst dál

Humanismus. Unitáři a společnost přátel.

Třetím výrazným typem symbolizující křesťanství byli Unitáři, kteří si kladli důraz na obhajobu člověka v náboženství a rozvíjí tak teze proti některým základním tezím křesťanské teologie. Teze znamenají, že Bůh je ve své podstatě jedna osoba. Wiliam Chaming říká o své teorii, že svědomí člověka je podstatným znakem náboženství. Že člověk popírá marnost součinnosti s … Číst dál

V roce 2019 se uskutečnila přednáška Mgr.Terezy Wee na HTF UK kde mluvila o zkušenostech z pracovní pozice kurátorka OSPODu Odboru sociálně právní ochrany dětí v Kralupech nad Vltavou.

Kurátorka pro děti a mládež, což je pozice, kterou teď vedu na OSPODu Odbor na sociálně-právní ochranu dětí s dětmi a mladistvými do osmnácti let, výjimečně nad osmnáct let, když probíhá nějaké trestní řízení po dobu toho trestního řízení to přesáhne tu osmnáctku, tak ještě po tu dobu než to proběhne, tak to máme a pracuje … Číst dál

Křesťanství v 17. a 18.století

Dělím se se čtenáři webu Lidémezilidmi o poznatky ze svého studia na HTF UK Praha. Docházelo k rozvoji sirotčinců a starobinců v 17.století v Halle nad Sávou. Roku 1934 velký ukrajinský učenec  objevil všeobecné konzultace, v 18.století na poli Luterském vznikají osady českých emigrantů, provozují charitu jako důsledek víry. Sekty vládnou nad světem lidských duší … Číst dál

Umění je dlouhé, ale život krátký

Kláštery sloužily jako hostince poutníků. Mniši budovali zařízení na pobřeží majáky, světla ohně. Kodaň v Dánsku vděčí za svůj vznik klášterům  poskytovat ubytování ztroskotalým mořeplavcům. Svatý Bernard je hospic v nadmořské výšce 2500 metrů. Vznikají bratrstva, pomáhají pocestným přes brody. Založen institut pro středověký lid. Šlo o půjčování peněz, které se považovalo za nečestné zaměstnání. Půjčovali na … Číst dál

Jízda na koni a vše co k tomu patří aneb jaké úrazy se mi staly při provozování tohoto sportu

Když mi bylo deset let a šla jsem s otcem na procházku do lesa, tak jsme uviděli jezdkyně na dvou hnědých koních. Ihned mě to upoutalo, ta krásná velká zvířata s krásnýma očima a ladným pohybem a možností se svézt. Svěřila jsem se otci, že bych také jízdu na koni chtěla zkusit. Přihlásila jsem se … Číst dál

Co je Toulcův dvůr?

TOULCŮV DVŮR z.s. je středisko ekologické výchovy a nejen to. Toulcův dvůr se nachází směrem k Zahradnímu městu a potoku Botič. Veřejnosti je známé svou prezentací pod názvem „Zájmové sdružení Toulcův dvůr“ sídlí v přírodně a historicky ojedinělém areálu, který je známý již od 14.století za pomoci Magistrátu Hlavního města Prahy 4 a za finančního přispění Evropské Unie … Číst dál

Péče o pocestné a chudé.

Hranice starověku a středověku. Chudými byli poutníci, sirotci, vdovy, vysloužilí vojáci, chudí Kristovi V době karolínské bylo zahrnování chudých do vztahu chráněném panovníkem a církví. Kdy nemajetní jsou chudí jako lazar a jsou vrátnými nebe. Alan z Live říká: „Kde bude Kristus u kristových chudých?“ Teologická suma Tomáše Akvinského sděluje, že je potřeba opatřovat živobytí, odstraňovat … Číst dál