Umění je dlouhé, ale život krátký

Kláštery sloužily jako hostince poutníků. Mniši budovali zařízení na pobřeží majáky, světla ohně. Kodaň v Dánsku vděčí za svůj vznik klášterům  poskytovat ubytování ztroskotalým mořeplavcům.
Svatý Bernard je hospic v nadmořské výšce 2500 metrů. Vznikají bratrstva, pomáhají pocestným přes brody. Založen institut pro středověký lid. Šlo o půjčování peněz, které se považovalo za nečestné zaměstnání. Půjčovali na velký úrok. Byly pokusy zabránit strádající před lichvou.
Jakoubek ze Stříbra, Bernardin z Foltry podnítili věřící ke sbírce, vznikla tak zastavárna a další peněžní částky. Do určité lhůty se musela vyplacená jistina vrátit. Úrok byl na 5% nebo nic. Jednalo se o formu almužny a závěťmi, zavedl to kněz Andreas z Fensy, aby se mohlo půjčovat rolníkům. Církev se starala o padlé ženy. Šířily se pohlavní nemoci ( syfilis – příjice ) po které nastalo ochrnutí a neschopnost pohybu. Lidé se snažili o vymýcení a zmírnění této nemoci. Měla to být božská láska v srdcích. Církev zacházela s pacienty přes moralizování a odbornou pomoc. Středověký stát nebyl státem. Feudální stát se lišil od absolutistického státu. Lidé měli právo na odpor. Landfríd byl zemský mír pro jeho panství a jeho lidi. Byl hlásán  již od 11.století jednalo se o sociální mír, pro který byl právnický termín a sociální mír. Kdo ten mír nedodržoval byl jeho rušitelem. Byla snaha o reálné omezení bojů a krveprolévání.
Mniši tvořili katolický monasticismus, který uznával praktické umění. Zemědělství bylo založeno na kultivaci země a chovu dobytka, čistily se lesy. Benediktinský a cisterciácký klášter byl zřízen pro celý region. Docházelo k měnění v úrodnou půdu, byla snaha pěstovat stromy a lesy a obilí. Choval se dobytek, koně, včely a ovce. Švédský obchod s kukuřicí vděčí mnichům. Mniši na jaře zachraňovali vodu. Tkaly se látky a vydělávala se kůže. Mniši vynalezli šampaňské byli tvůrci těchto technologií, protože klasická antika nepoužívala mechanizaci. Mniši byli úspěšní od vynalézání kuriozit až po praktickém uplatnění v běžném světě. První záznamy máme z 19.století, kdy sestrojili pece z železné rudy.
V pozdním středověku až do současnosti  mniši studovali literaturu a zakládaly se univerzity. K úloze papeže patřilo uznání Univerzity. Jednalo se o 81 univerzit
( královských, císařských a papežských ), které dostaly právo udělovat tituly.
O školství církev pečovala. Císař Karel IV. zakládá Univerzitu a potvrzuje ji papež. Řešily se otázky bídy, nemoci a lichvy. Učení o charitě formuloval na vrcholu středověku Tomáš Akvinský, jednalo se o hierarchickou výstavbu společnosti, práva a povinnosti lidí. Docházelo k přístupnosti soukromého vlastnictví, že církevní otcové něco řekli o lásce a milosrdenství.
Tomáš Akvinský tohle formuloval, změnil názor církve, že se občan dostává do nebezpečného pokušení jemuž sloužil. Jde o sociální dobročinnost, v roce 1935 vyšla teologická suma.
Lidé zámožní mohou poskytovat blaho celé své společnosti. Potřeby chudáků, přednosti boháčů, almužna se vyčerpávala odevzdáním desátků. Almužnu bylo třeba chránit před zneužíváním. Tomáš Akvinský psal vlastní texty. Ve 13.století se mění nemocnice, útulky, vyznačují se třemi vlastnostmi: poskytují ošetření nemocným lidem, kterým se nemůže poskytovat péče v rodině. Jednalo se o řády Svatého Ducha, řády rytířské, počátek emancipace sociální práce, fungování z darů a odkazů jakožto stálé instituce, aby podle stavu svého nadačního jmění poskytovali příspěvek chudým.
Ideologická kontrola probíhala ve 14.století a v Německu v 15.století církev bohatla a už tak nechtěla tolik pomáhat. Ve 12. a 13.století dochází k sekularizaci a lidé církev začínají kritizovat a vznikají různá hnutí.
Valdéz a Valdénští  a jejich prvotní vzdor je proti bohatství a vládě té církve.
Katolicismus je službou světskou a vrchnosti, že se jí dostane běžné blaženosti.
Jedná se o tomistickou etickou teorii a vlastní poslání božského omilostnění, aby žoldáci dovedli být prvními v lásce. Příchod do boží vlády a vytvoření lepšího řádu a vzoru vyšší spravedlnosti. Církev selhává nad duchem lásky. Byla to jednotná křesťanská společnost ve které dochází k bouřím. Jan Milíč z Kroměříže řekl Karlovi IV., že je antikrist.
Za České reformace sociální práce došlo k proměně společnosti k lepšímu.
V České reformaci vystupuje idea humanitní přes Krista. Od roku 1400 a v 15.století to prorokovalo obchod, řemesla, zemědělství, charita, myšlení, skutek. Bylo napsáno 120 stran o Lutherovi o náboženské osobnosti, která napsala rozsáhlé teologické dílo. Lutherův protipól Jean Calvín, Luther a Calvín
v době teologické církve, okraj středověku, Luther se liší od Kalvína v nové vývojové společnosti.
Rok 1520 je rozhodujícím, ve kterém jde o reformační hnutí, traktát adresovaný národu, pojednání o babylonském pojetí církve o životě křesťanově, smělým útokem na institucionalismus katolické církve. Jedná se o magický dosah kněžských pravomocí.
Člověk je podle Luthera svobodný a bude žít pouze z víry. Jak překonat lidskou duchovní závislost náboženskými předsudky je postaven do služby. Jedná se o podvojnou formu lidské, tělesné a duchovní existence, že je mysl podmíněná ospravedlněním z víry a aby se prokazovala úcta. Chudý člověk má odložit radost po radostech člověka bohatého. Vladaři zanedbávali svou péči o pozůstalé. Boží vůle je stejně závažná pro bohaté i služebníky. Je to radikální cesta ke změně společnosti. Jedná se o teologickou zásadu. Manželským spojením se stávají lidé vladaři a Kristovi. Před Bohem jsou si všichni rovni. Mají stejné povinnosti k Bohu jako jeho bližní. Papež zradil všechno co se dalo.
Luther dal podnět ke zrušení všech institucí. Mají se starat o úpravu poměrů
celé společnosti. Mají se dívat na almužnu. Luther se snaží, aby byla odstraněna příčina almužnictví. Skutky vám před Bohem nepomůžou: Sola fide – pouhou vírou, Sola gracia – pohou milostí, Sola skriptura – pouhým písmem.

Zdroj: Přednášky pana profesora Láška z předmětu Křesťanství na HTF UK

Napsat komentář