Za zvonicemi Slánska

Celá oblast Slánska, především severně od města Slaného , se může chlubit vzácnými stavebními památkami, které najdeme pomalu v každé obci.

Nejznámější je patrně obec Třebíz, ve které se dokonce nachází jakýsi dobový skanzen historických dobových stavení. Turisticky zajímavý je zase městys Zlonice, kde je historicko-architektonických zajímavostí hned několik.

Ale četné památky lze nalézt i v dalších obcích na Slánsku.

Zvláštní pozornost si zasluhují dochované zvonice na návsích některých obcí. Unikátní jsou zejména dřevěné zvonice s kamennou podezdívkou, zpravidla kryté šindelovou střechou. Tyto i další zvonice patří k charakteristickým prvkům krajiny Slánska a jsou po zásluze opravovány a udržovány jako cenné památky lidového stavitelství především z konce 18.století.

Nacházíme je například v Hořešovicích, Hradečně, Kvílicích, Neprobylicích , Přelíci, Řisutech , Tuřanech i jinde.

Jedná se většinou o stavební památky z období baroka.

Patrně nejstarší z nich je zvonice v obci Kvílice, která stojí nad obcí při kostele svatého Víta. Vznikla patrně už koncem 16.století a později byla samozřejmě několikrát upravována. Jedná se o vzpěradlový typ zvonice s otevřeným zvonovým patrem. Je vztyčena na šestiboké kamenné podezdívce a to na základovém čtyřramenném roštu s nosnými sloupy zvonové stolice o třech polích.

Velmi významná a stará byla též zvonice v sousedních Neprobylicích. Ta však byla v roce 1896 stržena a současná stavba je vlastně jen kopií původní. V porovnání s kvílickou je však podstatně menší. Původně stávala vedle místního kostela svatého Ducha ,který byl ale v polovině 18. století zbořen. Kopie původní stavby si zachovala nejen stejnou konstrukci, ale i souzvuk trojice zvonů. Šestibokou podezdívku navíc zdobí dvojice náhrobníku a to Václava Pětipeského ze známého rodu Pětipeských z Chýš a manželky Odolana Pětipeského Mandaleny z Adlaru.

Zvonice v Neprobylicích stojí v malebném prostředí mezi lipami. Poblíž se nachází středověká tvrz na jejíž stěně je právě znak rodu Pětipeských z Chýš a tato tvrz, byt spíše její zřícenina patří k nejznámějším a nejzachovalejším tvrzím na Slánsku.

Dominantní polohu v krajině zaujímá zvonice v Přelíci, která se nachází v rohu hřbitova při zdejším kostele svatého Petra a Pavla. Z její kamenné podezdívky vyrůstá spodní osmiboká část, nad kterou se tyčí svisle bedněný hranol završený lomenou střechou. Na zvonové stolici byla zavěšena trojice zvonů.

Zajímavá a v Čechách ojedinělá zvonice se nachází v Nabdíně u Velvar. Je vystavěna na půdorysu stlačeného šestiúhelníku při místním kostele svaté Barbory.

Další významná zvonice stojí v Hořešovicích, která se nachází u kostela svatého Petra a Pavla. Jedná se o čtyřbokou hranolovou zvonici.

V obci Tuřany poblíž hřbitovní zdi je na místním poutním místě rovněž dřevěná zvonice. Byla vystavěna za Adolfa hraběte z Martinic na začátku 18. století. Vstupuje se do ní vikýřem na úrovni podezdívky po vnějších schodech.

V sousedních Řisutech je dominantou obce zvonice , která má zděnou podezdívku rozdělenou na dvě poloviny, přičemž levou se stoupá vzhůru ke zvonové stolici.

Zcela unikátní zvonice se nachází v obci Hradečno, která leží mezi Slaným a Kladnem. Jedná se o zvonici hrázděného typu. Hrázděné zdivo představuje trámová kostra vyplněná výpletem , tyčkami kamene nebo cihlami vymazanými hlínou s plevami-tzv. lepenicí. Tato konstrukce je v celém slánském regionu zcela ojedinělá.

Zvonice poněkud jiného typu, celé zděné najdeme na Slánsku například v obcích Královice nebo Lotouš.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář