Byla prvním slovanským státem Velkomoravská říše, nebo Bulharsko?

Kdysi jsem se na Kladenské universitě III. věku dostal do sporu s přednášejícím PhDr. Kuchynkou. Předmětem sporu byl problém, který ze slovanských států je svým původem nejstarší, respektive kde vznikl vůbec první slovanský státní útvar? On tvrdil, že nejstarší státní útvar vznikl ve Velkomoravské říši, já mu odporoval tím, že to bylo v Bulharsku.

Začal jsem se poté o tento problém podrobně zajímat. K jakému výsledku jsem dospěl?

Zásadní problém se ukázal v tom, že doktor historie Kuchynka považuje za skutečný stát takový, ve kterém je oficiálně přijato křesťanské náboženství. Pak by byla nejstarším slovanským státem patrně Velkomoravská říše. I historičtí laici znají totiž datum 5. července 863, které je státním svátkem České republiky a má připomínat příchod křesťanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu./Datum je ovšem patrně nepřesné, protože podle nejnovějších výzkumů museli Cyril s Metodějem dorazit do Velkomoravské říše až na jaře následujícího roku tedy 864/.

Téhož roku /tedy 864/ přijal však oficiálně křest i bulharský car Boris I., který poté změnil své jméno na ,,křesťanstější“ Michail. V případě Bulharska se mi sice podařilo zjistit přesný rok přijetí křesťanské víry, nikoli však přesný měsíc. A byly to právě asi zrovna pouhé měsíce a nikoli roky, které rozhodovaly o tom, kde se křesťanská víra přijala oficiálně dříve. Ovšem pouhé přijetí křesťanství za jakési oficiální státní náboženství není podle mě jediným faktorem vytvoření státního útvaru.

Počátek Velkomoravské říše jako státu lze brát už s letopočtem 833, kdy první velkomoravský kníže Mojmír I. vyhnal ze slovenského Nitranska tehdy ještě pohanského knížete Pribinu a jeho území připojil k Moravě.

Jak to vypadalo v této době v Bulharsku? Samotní Bulhaři udávají že jejich nejstarší státní útvar takzvaná První bulharská říše existovala už v letech 681-1018.

O její moci a síle svědčí fakt, že jistý bulharský kníže jménem TERVEL roku 705 dopomohl sesazenému byzantskému císaři Justiniánovi II. opět k trůnu a za to od něj obdržel čestný titul caesara/císaře/ všech Bulharů. Později se vztahy mezi Bulharskem a Východořímskou/Byzantskou/ říší značně přiostřily a docházelo k četným vojenským střetům. Roku 813/tedy o celých 20 let dříve, než Mojmír I. obsadil Nitransko/ měli Bulhaři ve válkách s Byzancí tak jednoznačně návrh, že obléhali samotné středisko Východořímské říše Konstantinopol/později Cařihrad, dnes Istanbul/. Který slovanský stát byl tedy vůbec nejstarší? Záleží na úhlu pohledu i osobním názoru. A právě v tom je jedno z největších kouzel celé historické vědy.

Luboš Hora-Kladno

Napsat komentář